[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา
เมนูหลัก

  
ข้อมูลการประชุมวิชาการ  
 

การประชุมวิชาการ
วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8
The 8th National Academic Conference
"Academic Thepsatri Management Science"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------
หลักการและเหตุผล

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการธุรกิจดิจิทัล) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการถือเป็นภารกิจและกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  
          ทั้งนี้ ในปี 2566 จึงได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม  2566  ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
          2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน
          3. เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง

          เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. มีบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นำเสนอภาคบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง
         2. มีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหลากหลาย ทั้งอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
         3. มีภาคีเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่น้อยกว่า 10แห่ง

 
วันนำเสนอ          วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สถานที่
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (นำเสนอรูปแบบบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings)

ค่าลงทะเบียน (ภาษาไทย)

  1. นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป  2,000 บาท/เรื่อง(บุคลากร มรภ.เทพสตรี 1,500 บาท)
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี    1,200 บาท/เรื่อง   (นักศึกษา มรภ.เทพสตรี 1,000 บาท)
  3. ผู้เข้าร่วมฟังทุกประเภท (ไม่นำเสนอ)       500   บาท

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

  1. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 391-4-16602-4
    ชื่อบัญชี น.ส.ณัฏฐชา หน่อทอง และ น.ส.ปวีณา ทรัพย์นิมิตร
  2. ต้องชำระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน นับแต่ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
  3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ โดยคลิกลิงก์ หรือ สแกน QrCode ด้านล่าง หรือส่งเมล journal.mstru@gmail.com
  4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีบทความวิจัยของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากต้องนำค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย
  5. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ
สแกน QrCode ชำระค่าลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDf61u8syy5Zouu78eEMsXsHU_mOKZW3ee3TFCUhpO5aBfkQ/viewform?usp=sharing

กำหนดการ

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับบทความวิจัย มกราคม – 25 เมษายน 2566
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย กุมภาพันธ์ - เมษายน  2566
วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขแล้ว) 10 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอบทความวิจัย 20 พฤษภาคม 2566
จัดประชุมทางวิชาการและเสนอบทความวิจัย  30 พฤษภาคม 2566

การส่งบทความวิจัย

         1. บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด  โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบทความ และรับผิดชอบด้านจริยธรรมด้วยตนเอง  
         2. ส่งบทความไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc*และ ***.PDF  โดยส่งเข้า google drive ตามลิงก์น  หรือสแกน QrCode ด้านล่างนี้
สแกน QrCode ส่งบทความวิจัย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddOA6mnGx9_mznNKqYaGY5GZEA_J9IC8ewiuQTUANaZf-kZQ/viewform?usp=sharing
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิต           คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานวิจัยนำเสนออย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน สังคม
         ผลลัพธ์           ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
         ผลกระทบ        เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
************