[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ปี 2562 ฉบับที่ 1  
 ปี 2562 ฉบับที่ 1

ISSN 1906-8824
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
ปกใน
บทบรรณาธิการ
บทความวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์หลักนิติศาสตร์ในพระไตรปิฎก วิเศษ เสาะพบดี, โผน  นามณี, วีรเดช จะปา, สมยศ ปัญญามาก
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วลัยพร บัวบาน, อนุธิดา พัสรางกูล, วริศรา คำซาว, วศิน เพชรพงศ์พันธ์,
พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มาศสิริ เหมือนเพชร, คมสัน ตรีไพบูลย์, พรรณทิพา ตันตินัย
ผลกระทบของกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสายงานการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัจฉรียา พัฒนสระคู
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออยล์ทำความสะอาดผิวหน้าผ่านเพจเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในประเทศไทย ณัฎฐา ชาญเลขา, สุมามาลย์ ปานคำ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู เด่นชัย พันธุ์เกตุ, ดุษฎี เทิดบารมี, วรุตม์ พลอยสวยงาม, เกียรติขร โสภณาภรณ์
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร เพชรา บุดสีทา
ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดอุดรธานี ชัยณรงค์  พูลเกษม, สุรชัยกังวล
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตของภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทย นฤมล  ศรีมาลา, ถวิล  นิลใบ