[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ปี 2560 ฉบับที่ 2  
 

ฉบับที่ 2 ปี 2560

ISSN 1906-8824
ปกใน
บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลถอนสมอ         อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เจนพิสุทธิ์ เอมอินทร์, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เบญวรีย์ นพคุณ, จิราวรรณ สมหวัง, สุกัญญา พยุงสิน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วรุตม์ พลอยสวยงาม, เกียรติขร โสภณาภรณ์, ดุษฎี เทิดบารมี, เด่นชัย พันธุ์เกตุ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าดิบโดยใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง        ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                   
อัจฉรา ผ่องพิทยา
การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู            จังหวัดหนองบัวลำภู
โสมสุภางค์ ผาเนตร , ศิวัช ศรีโภคางกุล
ปรัชญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชปริยัตโยดม (โอภาส  โอภาโส)
อำพล  สทฺธมฺโมภาโส (กองโส)
การตลาดท่องเที่ยวของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
          จิราภรณ์  บุญยิ่ง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านสันทรายต้นกอก
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สนธยา ดิสสังวร
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2         ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปรัชญา เจริญชีพ, กฤษดา ผ่องพิทยา