[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ปี 2560 ฉบับที่ 2  
 


ฉบับที่ 2 ปี 2560        ISSN 1906-8824

ปกใน
บทบรรณาธิการ
คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลถอนสมออำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

เจนพิสุทธิ์ เอมอินทร์, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ

รงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เบญวรีย์ นพคุณ, จิราวรรณ สมหวัง, สุกัญญา พยุงสิน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วรุตม์ พลอยสวยงาม, เกียรติขร โสภณาภรณ์, ดุษฎี เทิดบารมี, เด่นชัย พันธุ์เกตุ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าดิบโดยใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  อัจฉรา ผ่องพิทยา
การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โสมสุภางค์ ผาเนตร , ศิวัช ศรีโภคางกุล
ปรัชญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชปริยัตโยดม (โอภาส  โอภาโส) อำพล  สทฺธมฺโมภาโส (กองโส)
การตลาดท่องเที่ยวของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จิราภรณ์  บุญยิ่ง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านสันทรายต้นกอกตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนธยา ดิสสังวร
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปรัชญา เจริญชีพ, กฤษดา ผ่องพิทยา