[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา
เมนูหลัก

  
ข้อมูลการประชุมวิชาการ  
 

การประชุมวิชาการ

วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4

The 7th National & The 4th International Academic Conference

"Academic Thepsatri Management Science"

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการธุรกิจดิจิทัล) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการถือเป็นภารกิจและกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  

          ทั้งนี้ ในปี 2565 จึงได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4” ขึ้น  ระหว่างวันที่  26–27พฤษภาคม  2565  ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน

          3. เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 80เรื่อง

          เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. มีบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นำเสนอภาคบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง

         2. มีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหลากหลาย ทั้งอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         3. มีภาคีเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

สถานที่ 

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รูปแบบการนำเสนอ

          นำเสนอรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ค่าลงทะเบียน

 1. ผู้นำเสนอทั่วไป (ภาษาไทย)                                           1,500   บาท/เรื่อง 
 2. ผู้นำเสนอทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)                                  3,000   บาท/เรื่อง
 3. ผู้นำเสนอที่เป็นอาจารย์และบุคลากรของคณะ                       1,200   บาท/เรื่อง
 4. ผู้นำเสนอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย)                 1,000   บาท/เรื่อง       
 5. ผู้นำเสนอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาต่างประเทศ)       1,500   บาท/เรื่อง       
 6. ผู้เข้าร่วมประชุม/ฟังทุกประเภท (ไม่นำเสนอ)                          500   บาท/เรื่อง  

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

 1. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 391-4-16602-4
  ชื่อบัญชี น.ส.ณัฏฐชา หน่อทอง และ น.ส.ปวีณา ทรัพย์นิมิตร
 2. ต้องชำระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน นับแต่ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
 3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่http://ejs.bsru.ac.th/tru_con
 4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  แต่สามารถส่งผู้แทนนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมได้
 5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีบทความวิจัยของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากต้องนำค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย
 6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

กำหนดการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

เปิดรับบทความวิจัย

1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน  2565

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

30 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอบทความวิจัย

10 พฤษภาคม 2565

จัดประชุมทางวิชาการและเสนอบทความวิจัย

26 – 27 พฤษภาคม 2565

การส่งบทความวิจัย

         1. บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด  โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบทความ และรับผิดชอบด้านจริยธรรมด้วยตนเอง  

         2. ลงทะเบียนและส่งบทความต้นฉบับ ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc*และ ***.PDFโดยเข้าลงทะเบียนส่งบทความและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/tru_con

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิต           คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานวิจัยนำเสนออย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน สังคม

         ผลลัพธ์           ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก

         ผลกระทบ        เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

************