ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ธนิดา ภู่แดง
ตำแหน่ง :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารคณะ
ที่อยู่ :คณะวิทยาการจัดการ
Telephone :036421448
Email :thanida95@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา